Bio / Statement

Bio

Elina Ruohonen (b. 1970) is a visual, spatial and conceptual artist. As her latest opening, she is also working on sound art. Her sound works have been presented as part of audiovisual exhibitions and works. Ruohonen has worked in ecological art for several years. She has presented works on the state of the sea, e.g. In Korppoström, Archipelago Research and Art Center, Kuusisto Art Manor and Living Room at the 306.4 km2 urban art event in Turku.

Ruohonen has studied at the Kankaanpää Art School and the Krasnoyarsk Art Institute in Siberia. She has a bachelor’s degree in visual arts and specialization studies in art at TAMK. Ruohonen’s works include in the HAM, The Helsinki Art Museum collection, state art collections, the Tampere Art Museum and the city of Turku. She has had solo exhibitions e.g. In Helsinki at Tm Gallery and Gallery in Bronda and in Porvoo Art Hall. She participated in the Mänttä Arts Festival 2019 -Man’s Time exhibition with a large series of paintings. Her next solo exhibition will be at the Aura Gallery in Turku in November 2020. In the autumn of 2020, joint exhibitions of the Kerava Art Museum and the Seinäjoki Art Halls will open. In 2015, her works were on display at the Wäinö Aaltonen Museum in the OTOS Turku-based contemporary painting exhibition. In 2014, her sound work Gulf of Finland was presented as a commissioned work by the City of Turku as a traveling exhibition in Finland, Russia and Estonia. Ruohonen has worked in the Bargain artist group on performative conceptual art from 2003-2012. The working group appeared e.g. Mänttä during Fine Arts Weeks. Now Ruohonen works in the group of artists Merisiskot, which studies the archipelago’s ecosystem.

Elina Ruohonen’s paintings are made with oil paint on a transparent acrylic sheet. The painting technique is reversed. First painted layer becomes the top layer of the work, the work is kind of started with the finishing layer. The surface of the acrylic sheet reflects both the space and the viewer into the work. The viewer may momentarily become its moving element. She is a member of the Merisiskot working group working on ecological art. Elina Ruohonen lives and works in Turku. Ruohonen’s latest paintings comment on the time after climate change. Our vision for the future is reflected in the choices we make at the moment. The paintings flicker with melting glaciers, jungles and boats as symbols of the transition period. Wild animals appear in the works, bringing out the perspective of ethical choices. Elina Ruohonen lives and works in Turku. Ruohonen’s website: http://www.elinaruohonen.net
Texts Mari Krappala TaT, dos.

Statement

Elina Ruohonen (s. 1970) on kuva-, tila- ja käsitetaiteilija. Uusimpana avauksena hän työskentelee myös äänitaiteen parissa. Hänen ääniteoksiaan on esitetty osana audiovisuaalisia näyttelyitä ja teoskokonaisuuksia. Ruohonen on työskennellyt ekologisen taiteen parissa usean vuoden ajan. Hän on esittänyt meren tilaa käsitteleviä teoksia mm. Korppoströmissä, Saariston Tutkimus ja taidekeskuksessa, Kuusiston taidekartanossa sekä Olohuone 306,4 km2 -kaupunkitaidetapahtumassa Turussa.

Ruohonen on opiskellut Kankaanpään taidekoulussa ja Krasnojarskin taideinstituutissa Siperiassa. Hän on suorittanut kuvataiteilijan AMK-tutkinnon sekä taiteen erikoistumisopinnot TAMK:ssa. Ruohosen teoksia on mm. HAM, Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmissa, valtion taidekokoelmissa, Tampereen taidemuseossa sekä Turun kaupungilla. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyjä mm. Helsingissä Tm-galleriassa ja galleria Brondassa sekä Porvoon taidehallissa. Hän osallistui Mäntän kuvataideviikoille 2019 Ihmisen Aikaa – näyttelyyn isolla maalaussarjalla. Hänen seuraava yksityisnäyttelynsä on Auran galleriassa Turussa marraskuussa 2020. Syksyllä 2020 aukeavat Keravan taidemuseon ja Seinäjoen taidehallien yhteisnäyttelyt. Wäinö Aaltosen museossa hänen teoksiaan oli esillä vuonna 2015 OTOS- turkulaista nykymaalausta-näyttelyssä. Vuonna 2014 hänen ääniteoksensa Gulf of Finland esitettiin Turun kaupungin tilausteoksena kiertonäyttelynä Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Ruohonen on toiminut Bargain-taiteilijaryhmässä performatiivisen käsitetaiteen parissa vuosina 2003-2012. Työryhmä esiintyi mm. Mäntän kuvataideviikoilla. Nyt Ruohonen työskentelee saariston ekosysteemiä tutkivassa taiteilijaryhmässä Merisiskot.

Elina Ruohosen maalaukset on tehty öljyvärillä läpinäkyvälle akryylilevylle. Maalaustekniikka on käänteinen. Ensin maalatusta kerroksesta tulee työn päällimmäisin kerros, teos on tavallaan aloitettu viimeistelevällä kerroksella. Akryylilevyn pinta heijastaa sekä tilan että katsojan osaksi teosta. Katsojasta voi tulla hetkeksi sen liikkuva elementti. Hän kuuluu ekologisen taiteen parissa työskentelevään Merisiskot-työryhmään. Ruohosen uusimmat maalauskokonaisuudet kommentoivat ilmastonmuutoksen jälkeistä aikaa.
Tulevaisuudenkuvaamme peilataan niihin valintoihin, joita tällä hetkellä teemme. Maalauksissa vilahtelevat sulavat jäätiköt, viidakot ja veneet siirtymäajan symboleina. Villieläimet esiintyvät teoksissa tuoden esiin eettisten valintojen näkökulmaa.
Elina Ruohonen asuu ja työskentelee Turussa. Ruohosen kotisivut: http://www.elinaruohonen.net
Merisiskot: https://seasisters.fi/
Teksti Mari Krappala  TaT, dos.  

Copyright © 2020 Elina Ruohonen